Oldal kiválasztása

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és ezeket az információkat senkinek nem adom át! Kizárólag – a számla adatai továbbítódnak a NAV felé, a törvényi előírás miatt!

Kiss Tibor Egyéni egészségügyi vállalkozó adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek privát szféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Kiss Tibor egyéni egészségügyi vállalkozó
Székhely: 3900, Szerencs, Hegy utca 8/b fsz.1.
Weblap: www.aranybambusz.hu
Kapcsolattartás: Tel.:06-20-586-1179  facebook: aranybambusz
E-mail: kisstibi.szerencs@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: A rendelet preambuluma szerint “A személyes adatok kezelése nem tekinthető nagymértékűnek, ha az adatkezelés egy adott szakorvos, egészségügyi szakember betegei …. személyes adataira vonatkozik.” nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt kinevezni

Adatvédelmi hatásvizsgálat: A jogszabály preambulumában megfogalmazottak alapján egy adott egészségügyi szakemberre vonatkoztatva az adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítése sem kötelező.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adatkezelési célok
Természetgyógyászati ellátás, masszázs, stressz kezelés szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

  1. a) A természetgyógyászati tevékenységet végző személyek által nyilvántartandó adatok:
  2. A kezelt személy személyi adatai (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve,

lakcím).

  1. A természetgyógyászati tevékenység indokának rövid leírása, beleértve a kórelőzményeket, az orvos által megállapított diagnózist és javasolt terápiát.
  2. Az elvégzett természetgyógyászati kezelés ismertetése, a természetgyógyász által javasolt

terápia.

  1. A természetgyógyászati kezelés időpontja és a kezelt személy állapotában bekövetkezett

változás leírása.

jogalap: 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése zárható szekrényben.  Jogalap: 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről, 679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 9. cikke alapján

  1. b) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításához, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
    c) Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és keresztneve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.
  2. d) számítógépes állapotfelmérés során megadott adatokat( név, születési dátum, e-mail cím) az eredmény e-mail címre történő megküldése után kerül törlésre
  3. Az adatkezelés időtartama

Adatfelvétel lap kitöltése a fennálló kizáró okokról és a hozzájárulás a kliens részéről a kezeléshez. Tárolása zárt szekrényben.
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat évente törlöm.

4. Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintett jogok:
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

4. Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Tevékenység Kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás módja és ideje
Természetgyógyászati ellátás Név, lakcím, születési dátum, telefonszám e-mail cím egészségi állapota Természetgyógyászati kezelés GDPR  9.cikk (1) bekezdés h) pont Nem történik kivéve EP kártyás kezelés, ekkor az egészségpénztár megkeresése adat egyeztetésre és kód kérésre zárható szekrény
Számviteli bizonylat kiállítása Név, lakcím (adószám) számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont NAV felé számla átadása a könyvelő részére Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatok Keresztnév Telefonszám Időpont egyeztetés, változtatás GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Nem történik egy év